Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само с образователни цели.
2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.
3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота, служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.
4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни близки и учители, без предварително съгласие на съответното лице.
5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица с които са се запознали в Интернет, освен след съгласието на родителите.
6. Учениците са длъжни незабавно да информират преподавателя, когато попаднат на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.
7. Учениците не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични.
8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получени от непознат подател.
9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.
10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.
11. Забранява се използването на чуждо потребителско име и парола.
12. Учениците не трябва да предоставят неверни данни за себе си.
13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права.
14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.
15. Всички съобщения, адресирани до други субекти в мрежата, трябва да отговарят на международния Интернет етикет.

1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавателя.
2. При влизане в залата учениците са длъжни да изчакат напускането й от тези, за които занятията са приключили.
3. Всяко работно место в компютърния кабинет е постоянно за работещите на него ученици по време на курса на обучение.
4. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в книгата за инструктаж, че са запознати с техниката на безопасност и правните и етични норми в компютърните кабинети.
5. Всеки ученик носи персонална отговорност за състоянието на хардуера и софтуера на своето работно място.
6. Захранващото напрежение на компютърната техника се включва само от преподавателя.
7. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при спазване на необходимата последователност.
8. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-малко 10 секунди.
9. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях трябва да отговаря на следните изисквания: разстояние между очи и екран 0,50 -0,70м разстояние между очи и клавиатура 0,45-0,50 м.
10. При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на столовете, с удобно разположени върху масите ръце, така че да се постигне максимално удобство при работа с клавиатура и мишка.
11. Не се разрешава на учениците да използват компютърната техника за лични нужди.
12. Не се разрешава провеждане на последователни занятия без осигуряване на активна почивка между тях по 10 мин.
13. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират софтуер без разрешение на преподавателя.
14. Забранява се използването и включването на лични външни носители на информация от обучаваните.
15. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки, поставени върху компютърните кутии.
16. Да не се мести компютъра и неговите части; да не се теглят и огъват кабелите, да не се изключват или свързват от учениците периферните устройства.
17. Да не се удря грубо по клавиатурата и бутоните на мишката.
18. Да не се внасят хранителни продукти и напитки в компютърните кабинети.
19. Ученикът да не работи продължително време на компютъра.
20. Ако по време на учебните занятия ученик констатира хардуерна повреда или неизправност, длъжен е да съобщи незабавно на преподаватяля, за което се съставя констативен протокол, на който се подписват и двете страни-обучаем и преподавател.
21. При внезапно спиране на тока компютрите веднага се изключват.
22. При видими промени (спадане на напрежение, силно трептене на монитора и др.) да се уведоми преподавателя.
23. При евентуално късо съединение и други подобни незабавно да се изключи компютъра и се уведоми преподавателя.
24. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да съхранят работните си файлове, да затворят използваните от тях приложения и да оставят подредено и чисто работното си място.
25. При неспазване на изискванията от настоящия правилник, както и при занимания с компютърни игри и софтуер различен от изучавания, ученикът се наказва съгласно действащия правилник за вътрешния ред в училището.

Print Friendly, PDF & Email

Потребителски рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Alek Pros     Alek Apos     Alek Niko     Andr Petr     Vero Kiri     Vlad Yord     Gabr Gosp     Gabr Momc     Dari Baka     Deni Kono     Elen Gala     Elen Alek     Zara Zhel     Yoan Niko     Yoan Bash     Kaia Ivan     Kali Mone     Kris Ivan     Magd Dika     Mari Pend     Mari Niko     Mari Zash     Pavl Laza     Rada Alek     Stel Laza     Teod Pavl     Toma Ilia    

Alek Petk     Alek Kono     Alek Stoy     Asya Dimi     Belo Banc     Bori Stef     Vasi Rech     Vikt Petr     Dari Kara     Dimi Beky     Emil Emil     Ivay Rayk     Iliy Efim     Yoan Chuk     Kalo Petr     Kons Diko     Kris Pavl     Kris Kund     Lora Lyub     Lyub Dimi     Maks Vanc     Mart Mite     Mart Dimi     Moni Petk     Niko Stoy     Stef Dyol     Todo Ivan     Fili Gate     Hris Genc     Yavo Kras    

Asen Kiro     Bogd Vasi     Boya Kapr     Vikt Kadi     Vikt Igna     Vlad Varb     Gabr Petk     Geor Ilie     Dara Nank     Deya Enic     Deya Todo     Deya Damy     Ivay Kara     Kalo Dren     Kiri Stan     Meri Stef     Moni Pavl     Niko Kaza     Niko Uzun     Niko Slav     Niya Yord     Rado Gerv     Sofi Donc     Stel Yovc     Stef Perf     Stil Uzun     Teod Dimi     Teod Grig     Yavo Stam     Yavo Chol    

Ange Hris     Andr Yord     Bily Ivan     Boya Deli     Vale Kulk     Vikt Dobr     Gabr Anto     Dara Kost     Dian Vulc     Evel Geor     Zhak Savo     Ivan Mavr     Yoan Niko     Yoan Vulc     Yoan Tako     Kame Terz     Karo Tash     Kris Kiym     Lyub Taba     Lyub Bone     Mari Bogd     Mart Niko     Neve Geor     Niko Tase     Niko Niko     Niko Kaun     Niya Hris     Pety Filc     Sofi Stae     Yuli Zlat     Yana Dimo    

Alek Uzun     Alek Mari     Alek Mayo     Amel Kame     Andr Rayc     Anzh Dilo     Bori Guno     Vasi Kiro     Vero Kots     Vikt Teof     Dimi Soti     Dimi Tase     Dimi Damy     Erik Stoe     Ivan Pene     Kalo Mlad     Kris Huba     Mich Nach     Mari Yanc     Mart Stoi     Nata Petr     Niko Karp     Rado Todo     Rusl Kapi     Stan Resh     Stel Stoy     Stef Alek     Stil Niko     Teod Apos    

Adel Zhiv     Alek Vese     Ana Tsve     Bori Ilie     Boya Hadz     Vale Todo     Vero Kara     Vikt Vese     Vikt Yank     Geor Ilie     Geor Miti     Dzhu Ivan     Ivay Mari     Ivan Veli     Ivan Pust     Yoan Niko     Yord Kons     Yosi Stoy     Kali Gora     Lora Kole     Marg Uzun     Niko Kiro     Niko Petk     Svet Niko     Stil Rudo     Teod Stoy     Fili Pavl     Hris Gate     Yase Pavl    

10а

Alek Paun     Alek Petr     Ange Pavl     Andz Prod     Bori Vidi     Vani Dzho     Vent Kefi     Vese Ilie     Vikt Geor     Viol Yaki     Vlad Stan     Elen Hara     Eliz Mali     Ivay Stra     Ines Slav     Yoan Petr     Kiri Milo     Kris Kino     Ksen Dyol     Lora Mite     Mari Lyub     Miha Irob     Nata Vend     Niko Todo     Rada Kole     Simo Stoe     Sofi Boya     Sofk Miko     Tony Tone     Yana Nenk    

10б

Andr Yaki     Asen Kots     Asen Ange     Vale Terz     Vane Gora     Gabr Spas     Gerg Zaha     Dani Asen     Dani Dimi     Dani Vakr     Deni Denk     Dima Dodo     Dimi Pene     Elin Chak     Emil Stoy     Emma Kost     Iva Yovc     Ivet Spas     Yoan Vamp     Cath Bori     Kras Stef     Lach Rayk     Mari Mana     Niko Yots     Sime Niko     Stef Ange     Teod Veli     Yana Done     Yani Petr     Yase Hris    

10в

Alek Krum     Alek Tsve     Vale Popo     Vasi Atan     Vese Dimi     Vikt Lyub     Gabr Ivan     Galy Hris     Geor Vasi     Deni Svet     Eve Dach     Evel Stoi     Kali Geor     Kalo Vank     Kiri Syul     Mari Kasa     Mart Ange     Mile Zhec     Miha Koch     Mikh Minc     Moni Gora     Nedy Ivan     Niko Stoi     Niko Bagd     Pres Kost     Sime Tomo     Simo Kote     Sofi Nenk     Stoy Popo     Tsve Stay    

11а

Adri Geor     Alek Geor     Alek Geor     Alek Diko     Ange Kanc     Andr Arta     Anna Soko     Anna Kich     Anto Popi     Anto Trif     Bozi Petr     Vale Tsok     Vikt Dimi     Gabr Yank     Dani Mano     Doro Pira     Elit Dimi     Zhen Stav     Ivan Milc     Ivet Ivan     Kras Prod     Lily Bobe     Mari Chan     Mart Kras     Mire Gran     Miha Zher     Miha Karo     Nefi Must     Niko Geor     Rado Blag     Stef Ivan     Tsve Gerg    

11б

Alec Shau     Bori Yoto     Brat Brat     Vene Vang     Vikt Dimi     Geor Stoi     Dari Balt     Elen Yoto     Elit Geor     Zhan Laza     Yoan Cane     Katr Kost     Koly Boya     Kons Smol     Kris Kost     Kris Ivan     Lili Ilie     Luiz Beni     Nade Valk     Nata Hris     Nede Geor     Niko Sime     Niko Zdra     Ogny Ivan     Svet Ilie     Stel Parg     Stef Pavl     Teod Vaki     Teod Slav     Hris Ivan    

11в

Alek Pane     Alek Vasi     Alek Rogl     Alek Bach     Alek Vasi     Alek Mano     Alek Grig     Alek Stoy     Andr Hris     Vale Asen     Geor Kond     Gyok Yusu     Daya Mila     Dimi Shan     Ilia Peev     Yoan Bele     Yoan Laza     Kiri Gram     Kris Bori     Mari Mate     Mile Todo     Neyc Stoi     Niko Loza     Niko Tane     Rado Ilie     Samu Zane     Tsve Pana     Tson Stoy    

12а

Aiya Yorg     Alek Tsan     Andr Etug     Asya Vaki     Baya Popo     Bori Evti     Vikt Yord     Gabr Pros     Damy Bogd     Dely Delc     Deni Yank     Deya Tanc     Dzho Liy     Elen Pavl     Emil Nayd     Zhan Vats     Iliy Petr     Kate Hris     Kris Hris     Kris Radu     Lara Kuzo     Mira Spas     Niko Tank     Pety Ivan     Roks Mito     Sabr Alha     Teod Todo     Timo Topa     Chud Geor    

12б

Adel Ivan     Adri Popo     Alek Svil     Deni Mito     Deni Desp     Desi Rach     Deya Raev     Ivan Ruse     Ivan Heyn     Ivan Vlad     Ivet Ando     Ilia Ilie     Ines Dimo     Kali Kras     Katr Bran     Kris Pend     Mari Shte     Mitk Zare     Niko Apos     Raya Enev     Rumy Stoy     Rusl Petr     Sime Para     Sime Ivan     Simo Memo     Stil Gran     Kris Ange     Tsve Bone    

12в

Adel Alek     Alek Ivan     Alek Lash     Alek Alek     Bozh Petk     Vale Vasi     Geor Malc     Geor Seiz     Elen Ivan     Ivay Ivan     Iliy Kame     Yoak Osic     Yoan Boya     Katr Krum     Kris Geor     Lora Andr     Lora Hris     Maks Koev     Mart Zare     Miro Stef     Nade Todo     Rado Momc     Simo Pech     Simo Ange     Sofi Veli     Stil Mano     Teod Donc     Fili Tsan    

Alek Chau     Anzh Stam     Bozh Stoy     Boil Bano     Bori Mlad     Boya Kost     Vikt Pene     Gabr Niko     Gabr Ivan     Gabr Ivan     Geor Radu     Deya Bosh     Elen Grec     Irin Ange     Yoan Brak     Yoan Zaro     Yoan Todo     Yord Simo     Kalo Vase     Kris Mode     Moni Stoe     Niko Dimi     Niko Niko     Rayn Mete     Sony Petr     Stef Ivan     Stef Blag     Stoy Stoi     Teya Tenc     Yase Samu    

Adel Aga     Alek Atan     Bogo Geno     Bory Petk     Vese Kame     Vikt Manc     Vlad Chav     Geor Saev     Dari Geor     Dimi Kurt     Dimi Mite     Elen Geor     Elit Plos     Eman Mark     Ivay Zaha     Yoan Tsia     Yord Todo     Kiri Vlad     Kris Velc     Mari Stoy     Mart Tsve     Maty Teme     Momc Petk     Niko Geor     Niko Kono     Niko Vitc     Svet Groz     Toma Ivan     Tsve Yord    

Alek Vasi     Anit Zhek     Asya Miro     Bozh Obre     Veli Petr     Vlad Ugri     Deni Vasi     Desi Pene     Zhul Rade     Dian Mash     Elit Dimi     Ema Stoy     Ivay Niko     Ivay Bori     Ivan Geor     Ivan Todo     Kali Tanc     Kons Stoy     Kons Uzun     Kris Kras     Lubo Nede     Mart Petr     Mart Mitk     Miha Mari     Miha Ivan     Rado Mitk     Sian Tomo     Simo Edre     Stil Denc     Yana Rang    

Alek Bone     Alek Trif     Andz Spas     Boya Hris     Vero Gerg     Vikt Anto     Vikt Apos     Viol Milu     Gerg Spas     Gerg Geor     Dani Gosp     Elis Doyc     Iva Dimi     Ivay Kunc     Ilia Vasi     Kris Kyur     Kris Vasi     Laza Lako     Marg Igna     Mia Glig     Miha Gigo     Miha Ivan     Miha Mort     Niko Ilie     Radi Pelo     Svet Bori     Svet Bozh     Sime Radk     Stef Kalp    

Alin Kuko     Boya Resh     Brid Badz     Vale Popo     Vasi Chip     Veli Desp     Vikt SHOU     Vlad Anch     Vlad Donc     Dana Veze     Dani Fili     Dian Zaha     Ema Stan     Ivan Bozh     Ivon Niko     Ilka Resh     Yoan Chuc     Kalo Kole     Kalo Veli     Kons Slav     Lian Shar     Lach Minc     Mari Natz     Niko Penc     Niko Kamb     Niya Zlat     Plam Ivan     Pres Soko     Pres Ivan     Kris Tsan    

Alek Ivan     Alek Yosi     Aren Gane     Atan Kard     Veli Dano     Vero Petr     Vlad Zhel     Vyar Pavl     Gerg Geor     Damy Ange     Elen Todo     Elen Hris     Emil Hede     Emil Hadz     Ivan Yonk     Yoan Miko     Kali Loza     Kris Ivan     Magd Ivan     Maks Bozh     Mari Rach     Mari Vasi     Mart Dimi     Plam Chor     Raya Vout     Sime Kiro     Stan Gran     Teod Gane     Tina Loza     Tsve Yord    

Alek Tsan     Alek Savo     Alek Rang     Ange Todo     Andr Geor     Anto Mari     Anto Tren     Vikt Stan     Geor Soko     Geor Boya     Eman Tsve     Emil Popo     Ivay Shti     Ivan Kane     Ivan Petr     Ivan Kost     Kari Milo     Lora Sera     Mari Ivan     Mari Mlad     Mari Popo     Niko Yono     Peta Pazh     Rado Niko     Raya Vakl     Simo Yana     Tea Niko     Teod Veli     Yase Pesh    

Alek Gozd     Alek Kole     Ange Trif     Anit Grig     Anna Dimi     Anto Miha     Boya Anto     Vikt Mile     Geor Pres     Elen Shur     Elit Kapi     Eman Zane     Emi Adzh     Ivan Valc     Ivon Veli     Kali Tomc     Kame Sime     Kris Yord     Maks Stiy     Moni Mile     Nata Veli     Niko Dimi     Niya Hris     Sand Vale     Spar Mark     Stef Savo     Yuli Shti     Yana Uzun     Yase Stef    

Alek Dine     Alek Ivan     Alek Duch     Alek Gera     Andr Ilie     Andr Hris     Ani Kiro     Anna Pesh     Vask Evti     Gabr Yovc     Dani Petr     Dari Drag     Deni Bone     Dima Dako     Dimi Dimi     Zorn Stan     Yoan Petr     Yoan Geor     Kalo Stan     Katr Rado     Magd Pesh     Magd Mash     Mart Petr     Mart Laza     Niko Hadz     Peta Yosi     Rali Chor     Rose Pech     Stef Tane     Stoy Stoy     Yase Shen    

Alek Nach     Alek Spas     Alek Chom     Alek Geor     Alek Alek     Alek Vese     Anel Maka     Asen Bank     Atan Dimi     Bori Kvar     Vikt Stoy     Vikt Ivan     Vikt Groz     Geor Rade     Geor Boya     Elen Mari     Ivay Yord     Ilia Boja     Kate Pand     Katr Mari     Kras Evti     Mari Savo     Mart Savo     Mart Mari     Moni Geor     Niko Kyat     Niko Dots     Niya Bori     Rayn Petk     Rali Petr     Teod Yane    

Alek Vese     Anna Vasi     Bily Chol     Bozh Pene     Vikt Kost     Vikt Kole     Vikt Dask     Vlad Trif     Damy Dimi     Dana Yord     Dani Kras     Dari Geor     Dely Plam     Elen Geor     Ivay Kame     Ivay Stan     Ivan Dimi     Kali Pele     Kalo Ivan     Kiri Glav     Kris Nayd     Kris Kiri     Lyub Stoi     Maks Dane     Mari Genc     Miha Damy     Raya Kiri     Stoy Kuli     Toni Nayd     Hris Laza    

Andr Dimi     Anto Peev     Anto Boch     Anto Mech     Anto Geor     Anta Todo     Belo Ivan     Boyk Kise     Bran Ivan     Vale Geor     Gabr Kiri     Geor Lech     Dara Pavl     Zhan Kras     Ivay Stoy     Ivay Yord     Kalo Stan     Yana Hadz     Magd Kara     Mari Mavr     Mari Penc     Mari Petk     Mart Geor     Niko Zare     Niko Niko     Rim Al S     Sime Dimi     Stoy File     Hris Yovc     Yana Shop    

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна