Изисквания за работа в КОМПЮТЪРНА ЗАЛА

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

1. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само с образователни цели.
2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.
3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота, служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.
4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни близки и учители, без предварително съгласие на съответното лице.
5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица с които са се запознали в Интернет, освен след съгласието на родителите.
6. Учениците са длъжни незабавно да информират преподавателя, когато попаднат на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.
7. Учениците не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични.
8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получени от непознат подател.
9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.
10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.
11. Забранява се използването на чуждо потребителско име и парола.
12. Учениците не трябва да предоставят неверни данни за себе си.
13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права.
14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.
15. Всички съобщения, адресирани до други субекти в мрежата, трябва да отговарят на международния Интернет етикет.

1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавателя.
2. При влизане в залата учениците са длъжни да изчакат напускането й от тези, за които занятията са приключили.
3. Всяко работно место в компютърния кабинет е постоянно за работещите на него ученици по време на курса на обучение.
4. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в книгата за инструктаж, че са запознати с техниката на безопасност и правните и етични норми в компютърните кабинети.
5. Всеки ученик носи персонална отговорност за състоянието на хардуера и софтуера на своето работно място.
6. Захранващото напрежение на компютърната техника се включва само от преподавателя.
7. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при спазване на необходимата последователност.
8. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-малко 10 секунди.
9. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях трябва да отговаря на следните изисквания: разстояние между очи и екран 0,50 -0,70м разстояние между очи и клавиатура 0,45-0,50 м.
10. При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на столовете, с удобно разположени върху масите ръце, така че да се постигне максимално удобство при работа с клавиатура и мишка.
11. Не се разрешава на учениците да използват компютърната техника за лични нужди.
12. Не се разрешава провеждане на последователни занятия без осигуряване на активна почивка между тях по 10 мин.
13. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират софтуер без разрешение на преподавателя.
14. Забранява се използването и включването на лични външни носители на информация от обучаваните.
15. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки, поставени върху компютърните кутии.
16. Да не се мести компютъра и неговите части; да не се теглят и огъват кабелите, да не се изключват или свързват от учениците периферните устройства.
17. Да не се удря грубо по клавиатурата и бутоните на мишката.
18. Да не се внасят хранителни продукти и напитки в компютърните кабинети.
19. Ученикът да не работи продължително време на компютъра.
20. Ако по време на учебните занятия ученик констатира хардуерна повреда или неизправност, длъжен е да съобщи незабавно на преподаватяля, за което се съставя констативен протокол, на който се подписват и двете страни-обучаем и преподавател.
21. При внезапно спиране на тока компютрите веднага се изключват.
22. При видими промени (спадане на напрежение, силно трептене на монитора и др.) да се уведоми преподавателя.
23. При евентуално късо съединение и други подобни незабавно да се изключи компютъра и се уведоми преподавателя.
24. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да съхранят работните си файлове, да затворят използваните от тях приложения и да оставят подредено и чисто работното си място.
25. При неспазване на изискванията от настоящия правилник, както и при занимания с компютърни игри и софтуер различен от изучавания, ученикът се наказва съгласно действащия правилник за вътрешния ред в училището.