Правилник за дейността на училището

Print Friendly, PDF & Email
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 51 СУ"ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" 2018/2019 г.

Глава  I. Общи положения

Член  1. Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение, възпитание и социализация в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно ЗПУО, както и наредбите на МОН, утвърждаващи държавните образователни стандарти. За вече обучаващите се випуски ученици, приети преди 2016/2017 г. /4, 10,11 и 12 клас/, се прилагат разпоредбите на

ЗНП и ППЗНП.

Член  2. Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение, възпитание и социализация при пълно зачитане и уважаване на човешката личност.

Член  З. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директорите, учителите, учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището. С него на първата родителска среща се запознават и родителите, като писмено декларират, че ще го спазват.

Член  4. Правилникът се предоставя и на охранителна фирма „ПСО" за коректна съвместна

дейност.

Член  Б. Видът на училището е: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ПРОФИЛИТЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО с интензивно изучаване на английски език" и „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ/ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ с интензивно изучаване на английски език".

Член  6. Училището е общинско. Общината предоставя материалната база за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Член  7. Училището е юридическо лице и има наименование: 51 СУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА";

символ: зелена детелина; седалище: София; официален адрес: ул."Софийски герой" № 28, който съответства на адреса на дирекцията; собствен кръгъл печат и печат с държавен герб; банкова сметка:

BG49SOMB91303124915100; БУЛСТАТ 000668081.

Член  8. Училището се финансира от:

 1. средства по бюджета, разпределени от кмета на Столична община по формула, утвърдена от СОС;
 2. собствени приходи от:

дарения и целеви средства;

инициативи на Училищното настоятелство „Весело детство".

Член  9. Училището има право и свобода да решава основни въпроси на УВД в съответствие с училищното законодателство и нормативните документи на МОН.

Член  10. От учебната 2018/2019 г. цялата информация и администрирането на образователно-възпитателния процес в училището се осъществява чрез електронна платформа - електронен дневник. При заявено писмено желание родителите/настойниците могат да получат писмена разпечатка на информацията от електронния дневник за предходния месец.

Член  11. Училището се ангажира да създава безопасна интернет среда за учениците при спазване на нормативните разпоредби.

Член  12. Използването на дигитални технологии е свързано с подобряването на учебния процес. В рамките на интернет пространството се прилагат принципите на колегиалност и добронамереност в общуването. В социалните мрежи, в които учителите общуват с ученици, се спазва добрият тон, политическата безпристрастност и коректността на отношенията.

Член  13. Учениците и учителите имат свои профили в администрираната от училището G-suit система, чрез които си сътрудничат с цел откриване на нови възможности за пълноценно общуване и учене.

Член  14. Училищната компютърна мрежа и интернет се използват от учениците само за образователни цели. Основните принципи на училищната политика са:

равен достъп на всички ученици;

защита на учениците от вредно или незаконно съдържание /порнография,

етническа и религиозна нетолерантност, проповядване на насилие, търговия с наркотици,

хазарт и др./;

зачитане и защита на личната неприкосновеност;

подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение;

сътрудничество между училището и родителите;

зачитане на авторството и границите на споделяне, определени от автора на ресурса.

Член  15. Обучението на учениците в 51 СУ се провежда на книжовен български език.

Член  16. Обучението е светско и не допуска налагането на религиозни и идеологически доктрини, както и организирането на религиозна, етническа или политическа дейност, пораждаща дискриминация на основата на пол, народност, религия и др.

Член  17. Приемането на ученици се осъществява според утвърден от РУО план-прием.

(1)           Класирането на приетите ученици за 1 клас става според критерии, определени от

Столична община. Основен критерий е местожителството в района на училището.

Предимство дават братя и/или сестри до 12-годишна възраст, които вече учат в 51 СУ.

(2)           Приемът след завършен 7 клас се осъществява въз основа на резултатите от НВО /и изпит

за проверка на способностите по изобразително изкуство-за едноименния профил/.

Член  18. В прогимназиалния етап на основната образователна степен преминават всички ученици, успешно завършили 4 клас и получили удостоверение за завършен начален етап.

Член  19. Учениците, завършили успешно 7 клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование, което дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование.

Член  20. Учениците, завършили успешно 10 клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап или на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Член  21. Учениците, успешно завършили 12 клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити.

Член  22. При преместване в 51 СУ учениците от 1 - 7 клас не полагат приравнителни изпити, а учениците от 8 - 12 клас полагат приравнителни изпити /при наличие на разлики в рамковия учебен план/.

Член  23. 51 СУ осигурява придобиване на общо и профилирано образование, като издава:

Удостоверение за завършен начален етап на основната степен;

Свидетелство за основно образование;

Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средната степен;

Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средната степен;

Диплома за средно образование.

Член  24. Училището осигурява целодневно обучение на учениците от 1 до 7 клас при писмено заявено желание на родителите и съобразно с възможностите на училището. При наличие на повече кандидати /спрямо максималната численост на групите/ се прилагат следните критерии за избор:

Социални критерии /многодетно семейство, сирак или полусирак, социално слаби/;

Обучителни трудности /слаби, задоволителни или добри резултати от учебния процес;

наличие или неизграденост на умения за самостоятелно справяне/;

Поведение и дисциплина /без забележки, до 3 забележки, повече от 3 забележки/.

Член  25. На учениците от 1 до 7 клас се предоставят безплатни учебници. Родителите не са длъжни да закупуват допълнителни помагала, освен ако това не е тяхно индивидуално желание.

Член  26. Ръководството на училището, учителите и служителите създават подходящи условия за пълноценно интегриране в ученическата общност на учениците със СОП и своевременно реагират при възникнали проблеми.

Член  27. В началото на учебната година ресурсните учители и председателите на ЕПЛР уточняват учениците, подлежащи на допълнителна подкрепа и състава на ресурсните групи.

Член  28. Училищният координатор на ЕПЛР насрочва срещи на Член  овете на екипите и новопостъпилите учители за запознаване със специфичните особености на учениците със СОП, подходите и методите за работа с тях.

Член  29. Медицинска сестра обслужва учениците, учителите и служителите всеки работен ден от 8.00 ч. до 19.00 ч.

Член  30. Административният персонал /домакин, касиер - завеждащ АТС/обслужва ученици, учители, родители всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Член  31. Документите за преместване на ученици се оформят в регистрационните книги от завеждащия АТС, който изготвя и удостоверенията за преместване с помощта на съответния класен ръководител.

Член  32. Училищните бюфет и стол осигуряват храна и напитки за учениците, учителите и служителите. Не се допускат външни лица.

Член  ЗЗ. Училищният информационен център с библиотека се ползва от ученици, учители и служители на училището.

Член  34. Училищният параклис, построен с безвъзмездната помощ на родителите на учениците от 51 СУ, е част от културния фонд на училището.

 1. Всяка година на 3 ноември се чества празникът на патрона му - Св.Пимен Зографски /покровител на художниците, иконописците и реставраторите/;
 2. В параклиса не могат да пребивават едновременно повече от 4 лица;
 3. В параклиса се влиза в прилично облекло, не се внасят храна и напитки, пази се тишина.

ГЛАВА  II. Организация на дейностите в училището

Член  35. Педагогическата дейност е основната дейност в училището. Участници в нея са

учителите и учениците.

Член  36. Учебната година е с продължителност 12 месеца.

Член  37. Учебната година започва на 15 септември. В случай, че този ден е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.

Член  38. Учебната година се разделя на два срока:

Първи учебен срок: 17.09.2018 г. до 04.02.2019 г.

Начало на втория учебен срок: 06.02.2019 г.

Край на втория учебен срок: 15.05.2019 г. /за 12 клас/

31.05.2019           г. /за 1-4 клас/

14.06.2019           г. /за 5 - 6 клас/

28.06.2019           г. /за 7-12 клас/

Член  39. Ваканциите, определени със заповед на МОН № РД09-1708/29.08.2018 г., са:

Есенна /01.11.2018 г. - 04.11.2018г. вкл./

Коледна /22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл./

Междусрочна - 05.02.2019 г.

Пролетна - за 1-11 клас /30.03.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл./

Пролетна за 12 клас - /05.04.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл./

Член  40. Неучебните дни, определени със заповед на МОН № РД09-1708/29.08.2018 г., са:

21.05.2018 г. - провеждане на ДЗИ

23.05.2018 г. - провеждане на ДЗИ

Член  41. Учениците не посещават учебни занятия в неприсъствени дни и през ваканциите освен при отработване на дни с решение на ПС или постановление на МС.

Член  42. Кметът на общината след съгласуване с РУО и директорът на училището по решение на ПС могат да обявяват до три дни за неучебни в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за празника на общината /член 105 от ЗПУО/.

Член  43. В случаите по член 42 учителите извършват преструктуриране на годишните си тематични разпределения на учебния материал.

Член  44. Продължителността на учебните часове е:

35 минути - за 1 и 2 клас

40 минути - за 3 - 12 клас /при наличие на разрешение от РУО поради двусменния режим/.

Член  45. Консултации на учителите с ученици и родители се провеждат по график, утвърден от директора и оповестен в сайта на училището.

Член  46. Забранява се на учителите да използват допълнителни часове за преподаване на учебен материал или за изпитване на ученици /с изключение на консултациите по график/. За учениците от 1 до 4 клас, които не са усвоили учебното съдържание, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора.

Член  47. Процесът на обучение, възпитание и социализация се организира чрез двусменен режим, който се осъществява в границите на установения учебен ден.

Член  48. Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10/19.06.2014 г. на M3 за здравните изисквания при изготвяне на седмичните учебни разписания.

(1)           Седмичното разписание се утвърждава от директора не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

(2)           Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено от заместник-директора по УД при определени обстоятелства /отсъствия на учители поради болест, законово установен отпуск, аварийни ситуации и др./ и се утвърждават със заповед на директора .

Член  49. Спазването на разписанието за провеждане на занятията се контролира от главния дежурен учител.

Член  50. Междучасията са с продължителност 10 минути. Голямото междучасие е 30 минути след втория час /за 1 и 2 клас/, 25 минути след втория час /за 3 и 4 клас/ и 20 минути след третия час/за 5-12 клас/.

Член  51 Учебните занятия се провеждат в две смени:

Първи срок

Първа смяна: от 08.00 ч. -1 и 2 клас

от 07.30 ч. - 5, б и 7 клас

Втора смяна: от 13.30 ч - 3, 4, 8, 9,10,11 и 12 клас

Втори срок

Първа смяна: от 08.00 ч. - 1 клас

от 07.30 ч. - 4, 8, 9, 10, 11 и 12 клас

Втора смяна: от 13.30 ч. - 2, 3, 5, 6 и 7 клас

Член  52. Отклоняване на учители и ученици от учебни занятия се допуска само в случаите, предвидени от КТ, и с разрешение на МОН.

Член  53. Обучението по общообразователните учебни предмети се осъществява чрез задължителни учебни часове, избираеми учебни часове и факултативни учебни часове. Желанието за обучение в избираеми и факултативни часове, предложени от училището, се декларира в заявление от ученика в края на предходната учебна година или при записване в училището. Заявлението трябва да е подписано от родител.

Член  54. Училищният учебен план се разработва за всяка учебна година за всяка паралелка.

Член  55. Учебните програми за разширена подготовка по общообразователните предмети и по предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети, се утвърждават от директора на училището.

Член  56. Учебният процес в училището се осъществява в дневна форма, като учениците са разпределени в паралелки и групи. За отделни ученици е възможно обучение в други форми /самостоятелна, индивидуална, комбинирана и др./ при наличие на обстоятелства, регламентирани в член 106 - 114 на ЗПУО/.

Член  57. Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма и премине в самостоятелна, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.

Член  58. Училището разработва индивидуален учебен план за ученици със СОП или с изявени дарби, които се обучават в различна от дневната форма на обучение /без самостоятелна форма/.

Член  59. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(1)   Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностното развитие /ЕПЛР/.

(2)    При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма.

Член  60. Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени и практически форми на изпитване.

(1) Контролът се осъществява текущо и периодично.

 1. Текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на проверка, а периодичният - от учителите, заместник-директорите, директора и експертите от РУО.
 2. Срочните и годишните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по предмета и не са средноаритметични. Критериите за оценяване се оповестяват на учениците в началото на учебната година, както и на техните родители - на първата родителска среща.
 3. По учебните предмети, които се изучават повече от един час седмично, се оформя срочна оценка. За предметите, които се изучават по един час седмично, също се оформя срочна оценка /с изключение на 4, 9,10, 11 и 12 клас, за които се оформя само годишна оценка/.
 4. Класни работи се правят по предварително утвърден от директора и оповестен на учениците и родителите график - по български език и литература и математика / в гимназиалните етапи - и по чужд език/.
 5. Задачите за домашна работа се задават с оглед учениците да могат да ги изпълнят за:

до 1 час/1 клас/ до 1,5 часа /2-4 клас/ до 2 часа /5 и 6 клас/ до 2,5 часа /8 -10 клас/ до 3 часа / 11 и 12 клас/

 1. Изпити се организират и провеждат със заповед на директора и могат да бъдат:

приравнителни;

за определяне на срочна или годишна оценка по учебен предмет;

за промяна на оценката;

за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната

програма по учебен предмет за определен клас;

държавни зрелостни.

 1. Продължителността на изпитите в зависимост от тяхната форма и съгласно Член 41 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението е:

-              до 3 астрономически часа /за писмен изпит/;

-              до 30 минути за устната част /когато изпитът е комбинация от писмена и устна част/;

-              до 150 минути за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част/.

 1. Изпитите се провеждат по утвърден от директора график, като в един ден се полага изпит само по един предмет.
 2. Приравнителни изпити се провеждат при преместване на ученика в паралелка на същото или друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове. Учениците от 1 до 7 клас не полагат приравнителни изпити.
 3. Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети е слаб /2/.
 4. Учениците от 1 - 4 клас не полагат поправителни изпити. Когато годишната им оценка по някой от учебните предмети е слаб /2/, се организира допълнително обучение в извънучебно време преди началото на следващата учебна година.
 5. Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от:

-              ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет;

-              ученици, обучавани в индивидуална форма.

 1. Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от ученици, обучавани в индивидуална и самостоятелна форма.

(2) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният брой

текущи изпитвания по учебен предмет или модул е:

две текущи изпитвания по учебен предмет или модул, изучаван с до два часа седмично;

три текущи изпитвания по учебен предмет или модул, изучаван с 2,5 - 3,5 часа седмично;

четири текущи изпитвания по учебен предмет или модул, изучаван с 4 и повече часа

седмично.

Член  61. Оценката съдържа качествен и количествен показател.

Член  62. От 4 до 12 клас оценките са по шестобална система /отличен /6/, много добър /5/, добър /4/, среден /3/, слаб /2/.

Член  63. На учениците от 1 - 3 клас не се поставят количествени оценки.

Член  64. Оценките от националното външно оценяване в края на 4, 7 и 10 клас може да се изразяват само с количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал.... Броят точки се вписва в съответния раздел на удостоверението /свидетелството.

Член  65. Оценките от входните нива се вписват като текуща оценка на трайно овладените компетентности.

Член  66. При оценка за втория срок Слаб /2/, независимо каква е оценката за първия срок, ученикът получава Слаб /2/ за годината.

Член  67. Ученици, които се обучават в индивидуална или самостоятелна форма, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка Слаб /2/ или не са се явили в предишната сесия.

Член  68. Учениците в самостоятелна форма на обучение се допускат до изпити след предварително подадено заявление.

Член  69. Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за датите на изпитите.

Член  70. На учениците със СОП, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията", „справя се" и „среща затруднения".

Член  71. Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от УУП.

Член  72. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

поради заболяване, за което представя медицински документ, заверен от медицинската сестра в училището. Документът трябва да е издаден от личния лекар на ученика, чието име е отразено в електронния дневник. Ако е издаден от друг лекар, документът е валиден само след изрично потвърждение от родител - лично или по телефона, поради ангажимент в спортен клуб, където членува, за което представя документ, заверен от ръководителя на клуба и от родител;

поради домашни причини, за което родителят предварително уведомява класния ръководител и дава подписана бележка /до 3 дни за една учебна година/; с разрешение на директора след подаване на молба от родителите /до 7 дни за една учебна година/.

 1. Извинителните документи се представят в тридневен срок след идването на ученика на училище. След изтичането на този срок отсъствията остават неизвинени.
 2. За ползване и разпространяване на фалшиви медицински бележки ученикът се наказва с „преместване в друго училище".
 3. Извинените и неизвинените отсъствия на всеки ученик се отбелязват ежедневно в електронния дневник.
 4. Закъснения до 20 минути за 2 учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.
 5. Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с документ от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Копия от медицинските документи се предоставят на учителя по физическо възпитание и спорт и на медицинската сестра. Ученикът уплътнява часовете със задачи, които не застрашават здравословното му състояние, предложени от учителя по физическо възпитание и спорт. При неприсъствие на ученика в часа се регистрира неизвинено отсъствие.
 6. Всички документи за извиняване на отсъствия се съхраняват от класния ръководител до края на учебната година.
 7. За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за учебния срок или за учебната година. При неявяване на първата и на втората определена дата за изпит за оформяне на срочна оценка /за първия или за втория учебен срок/, ученикът остава на изпит за оформяне на годишна оценка.
 8. Ученик, допуснал повече от 25 % отсъствия (извинени и/или неизвинени) по един учебен предмет, се явява на изпит за определяне на срочна или годишна оценка.

(2) Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за първия срок или за годината.

Член  73. Олимпиади и ученически състезания се организират в училището съгласно графика, регламента и указанията на РУО.

Член  74. За класна стая се счита кабинетът на класния ръководител. Стопанисването и естетизирането й се осъществява от учениците и от родителите на съответния клас /положен труд, дарени средства и др./.

Член   75. Празници и ритуали в 51 СУ. Традиционно в училището се провеждат:

 1. Патронен празник на училището - 29 април /рожден ден на патрона Елисавета Багряна/. Ако датата съвпада с почивен ден, педагогическият съвет решава кога да се проведе празникът. Учениците задължително носят униформата на училището.

Тържествено се посреща училищното знаме.

Провеждат се празничен концерт и изложби с картини на учениците от профилираните паралелки по изобразително изкуство.

 1. Откриване на учебната година

- Издига се националният флаг.

Тържествено се посреща училищното знаме.

Изнася се празнична програма.

Звучи тържествен първи училищен звънец.

Новоприетите първи и осми класове минават под венец от цветя и за първи път влизат в класните стаи.

 1. Изпращане на зрелостниците

Учениците от 12 клас провеждат последен час на класа.

Звучи последен училищен звънец.

Зрелостниците излизат от училище през шпалир от учениците от 11 клас.

Провежда се среща /в стола или парка/ за сбогуване с всички учители, преподавали на зрелостниците.

ГЛАВА  III. Права и задължения на педагогическите специалисти

Член   76. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното образование, като активно използват интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
 3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
 5. да повишават квалификацията си;
 6. да получават информация от директора на училището, РУО и МОН относно

възможностите за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация;

 1. да бъдат поощрявани и награждавани.
 2. да членуват в професионални и синдикални организации.

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

 1. да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен

предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

 1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС;
 2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от училището;
 3. да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и си партнират с родителите;
 4. да не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на различие по пол, етническа принадлежност или религия;
 5. ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване на резултатите и качеството на подготовката на учениците. Програмите за квалификация трябва да включват не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране /4 години/;
 6. да дават мнения и предложения за развитието на училището;
 7. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;
 8. да уведомяват директора най-късно сутринта в деня на отсъствието си, когато се налага да отсъстват от учебни часове, за осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни часове;
 9. да участват в работата на Педагогическия съвет;
 10. да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на училищното образование;
 11. да не ползват за лични разговори мобилен телефон по време на учебен час;
 12. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и

извън него, при провеждане на дейности, в които участват ученици;

 1. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на учители и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринасят за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците;
 2. да не внасят в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 3. да бъдат в училище не по-късно от 15 минути преди началото на преподавателската им ангажираност, а учителите в ЦДО - не по-късно от 11.00 ч.;
 4. да вписват в електронния дневник ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока;
 5. да водят коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката;
 6. чрез административното ръководство да уведомяват незабавно общинската служба за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомяват директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила;
 7. да изпълняват решенията на педагогическия съвет и на другите органи за управление на образованието;
 8. да не отклоняват ученици от учебния процес;
 9. да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърняват личното им достойнство;
 10. да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
 11. да не организират и да не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище;
 12. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подават писмена декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година са предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликтна интереси.
 13. да познават и спазват Етичния кодекс на общността;
 14. всяка учебна година до 10 септември да изготвят годишно тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподават;
 15. да преподават учебния предмет на книжовен български език /с изключение на учебните предмети чужд език и учебните предмети на чужд език/, да общуват с учениците на книжовен български език и да ги подпомагат да усвояват книжовноезиковите норми;
 16. да работят за обогатяването и усъвършенстването на материално- техническата база на училището;
 17. да дават консултации за ученици и родители по график, утвърден със заповед на директора;
 18. ако изрично не им е наредено от директора, да не вземат допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване на ученици в часове над седмичното разписание;
 19. да използват служебните имейли за кореспонденция с колеги, с администрацията, с ученици, с родители, но не и за лични цели;
 20. да проверяват служебната си поща поне веднъж дневно;
 21. седмичните задачи се изпращат по служебната поща и имат задължителен характер, адекватен за заповед на директора;
 22. администраторите нямат достъп до кореспонденцията на колегите, а единствено до възможностите за настройка на профилите и нивата на достъп до различни приложения. За всякакви въпроси учителите могат да се обръщат към администраторите /за 2018/2019 учебна година - Ива Асенова и Калина Софрониева./

Член  76-а. Учителските длъжности са:

учител

старши учител

главен учител

/1/ Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата ПКС, както и резултатите от атестирането.

/2/ Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от директора и съгласувана с ПС.

Член   77. Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения:

 1. да отговаря за цялостната дейност на поверения му клас.
 2. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на училищната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и своевременно да информира родителите им, включително чрез електронния дневник;
 1. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
 2. да контролира посещаемостта в учебните часове на учениците от класа;
 3. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този правилник;
 4. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика;
 5. да организира и провежда родителски срещи, на които да се обсъждат и да се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците. Не е допустимо обаче публично да се обсъждат въпроси, свързани с успеха и поведението на отделни ученици от паралелката.
 6. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
 7. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
 8. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;
 9. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от класа /ресурсен учител, психолог, логопед и др./;
 10. да води редовно и да съхранява училищната документация за класа, включително документите за извиняване на отсъствия;
 11. да запознае учениците и родителите с този правилник, с училищния учебен план, с правилника за ОБУОВТ и правилата за безопасно поведение в интернет и да получи подпис за информираното им съгласие да ги спазват;
 12. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи за опазване на училищното имущество;
 13. На първата родителска среща за учебната година да предостави информация на родителите относно графика за консултации на учителите в училище.

ГЛАВА  IV. Права и задължения на учениците

Член   78. (1) Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 1. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 2. да избират профила на подготовката си;
 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие:

общата подкрепа за личностното развитие включва: екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; допълнително обучение по учебни предмети; допълнителни модули за деца, които не владеят български език; допълнителни консултации по учебни предмети; кариерно ориентиране; занимания по интереси; библиотечно- информационно обслужване; грижа за здравето; поощряване с морални и материални награди; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; превенция на обучителните затруднения; логопедична работа;

допълнителната подкрепа за личностното развитие включва: работа с ученик по конкретен случай; осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, дидактически материали; ресурсно подпомагане;

допълнителна подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици в риск; със СОП; с изявени дарби; с хронични заболявания;

екипът за подкрепа на личностното развитие идентифицира силните страни на ученика, затрудненията и причините за тяхното възникване; извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; изготвя и реализира план за подкрепа; извършва наблюдение и оценка за развитието на всеки конкретен случай. Изпълнява и други функции, предвидени в ДОС за приобщаващо образование.

 1. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или професия;
 2. да участват в проектни дейности;
 3. да дават мнения и предложения за училищните дейности;
 4. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен план;
 5. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 6. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 7. да получават стипендии при спазването на Вътрешните правила за отпускане на стипендии в 51 СУ;
 8. да участват, препоръчително в присъствието на родител, при решаването на въпроси, засягащи техните права и интереси;
 9. да бъдат защитавани от 51 СУ при нарушаване на личното им достойнство и накърняване на човешките им права, когато са намесени извънучилищни фактори.

(2) Учениците са длъжни:

 1. да присъстват и участват в учебни часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;
 3. да не уронват престижа на училището и да не проявяват неуважение към училищните символи;
 4. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие. Санкционирано ще бъде всяко посегателство над личното достойнство на когото и да било заради неговата етническа принадлежност, цвят, религия, пол или физически недъзи, като това включва обидни шеги и забележки, унижаващи достойнството изказвания и писмени материали, публикации в социални мрежи, нежелан физически контакт и др.
 5. да носят училищната униформа /виж: http://51sou.info/, елементи от нея и други отличителни знаци на училището на официални мероприятия, провеждани в училището;
 6. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества. Пушенето в района на училището /сгради, дворове и прилежащите тротоари от четирите страни/ е абсолютно забранено и се санкционира с административно наказание и/или парична глоба, съгласно наредба на Столична РЗИ;
 7. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;
 8. своевременно да оформят ученическата си документация - лична карта, карта за пътуване в градския транспорт и с БДЖ;
 9. да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;
 10. да спазват правилника за дейността на училището;
 11. да носят всички пособия и учебници, необходими за работата им в клас, включително спортен екип за часовете по физическо възпитание и спорт и необходимите материали за часовете по изобразително изкуство и технологии и предприемачество.
 12. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове, както и да не създават пречки на учителя и други длъжностни лица при и по повод изпълнението на служебните им задължения.
 13. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове освен по изрично изискване на учителя. Училището не носи отговорност за изгубени или откраднати мобилни апарати, както и за други ценни лични вещи, донесени от ученика в училище;
 14. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави:

момичетата не може да се явяват в училище с разкъсани панталони, неприлично къси поли или и панталони, плитки панталони, големи деколтета, тежък грим и екстравагантни прически;

момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани панталони, с къси панталони и екстравагантни прически;

 1. да не носят и разпространяват сектантски, расистки или порнографски материали;
 2. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
 3. да спазват вътрешните правилници за ползването на учебните кабинети, ателиетата и компютърните зали, като опазват оборудването, съблюдават мерките за сигурност и безопасност, не променят компютърните програми без учителски надзор.
 4. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;
 5. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения;
 6. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия звънец;
 7. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;
 8. да посрещат влизането на учителя в клас със ставане на крака;
 9. да спазват нормите за ползване на физкултурните салони, установени в отделен правилник и заповед на директора на училището;
 10. да пазят училищното имущество. Родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването й в едноседмичен срок от датата на констатирането й. За умишлено увреждане на ученика се налага административно наказание. Когато не се установи конкретен извършител, класът отговаря солидарно за причинената щета.;
 11. да не бъдат на обществени места без придружител съгласно изискванията на Закона за закрила на детето;
 12. да се явяват пред педагогическия съвет, комисията за гражданско образование, превенция и борба с противообществените прояви и училищното настоятелство винаги, когато са повикани /препоръчително с родител/;
 13. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали като свои;
 14. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и другите помещения;
 15. да не внасят в сградата или да карат в нея кънки, ролери, скейтбордове; да не играят в стаите и коридорите със спортни топки;
 16. да не внасят по етажите и в учебните помещения храни и напитки;
 17. да не драскат или пишат по фасадата на сградата, стените, вратите, учебните мебели и др.
 18. да не чупят ел.контакти, ключове, както и водопроводни части;
 19. да не организират родители и приятели за саморазправа с други ученици в района на училището. Ако се чувства застрашен, ученикът незабавно трябва да поиска помощ от учител или служител на училището;
 20. ползвайки интернет, да не представят себе си и другите с неподходящи снимки и текст. Това свое задължение потвърждава в специална декларация, подписана и от родителите.

Член  79. За нарушаване на дисциплината по време на учебните занятия учениците от началния етап могат да бъдат наказвани с отстраняване от ЦЦО /за един ден, за една седмица или до края на срока/ по предложение на учител в ЦДО и след решение на Методическото обединение на начален етап.

Член  80. Ученик, отсъствал по неуважителни причини от занималия в повече от 25 % от часовете, отпада от групата.

Член  81. Ученик може да бъде насочен към консултации, педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, участие в извънкласни дейности, професионално ориентиране, допълнително обучение и др. в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, с цел недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Член   82. (1) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава 8 самостоятелна, индивидуална и дистанционна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

2 В случаите по член 82, ал. 1, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и органите за закрила на детето.

Член  83. За нарушения на дисциплината се считат следните провинения: системни закъснения за час /над 10 на срок/; подсказване и преписване; безотговорно отношение, вандализъм или кражба на училищно имущество; измама в училищната документация; отсъствия от общоучилищни мероприятия; тютюнопушене в района на училището; употреба на алкохол и наркотици; проявено насилие или агресия; създаване на пречки на преподавателя при изпълнение на служебните му задължения; използване на мобилно устройство в час без разрешение на учителя.

Член  84. За нарушения на правилата на доброто поведение се приемат: обидни изказвания, ругатни, подигравки и епитети, унижаващи достойнството; провокативно поведение; неспазване

на реда в бюфета, стола, библиотеката; неуважително отношение към преподавател или друг служител на училището; облекло и вид, които не са подходящи за училището.

Член  85. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, настоящия правилник или при допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат следните санкции /на основание на Член  199, ал.1 от ЗПУО, а за 4, 10,11 и 12 клас - Член  139 от ППЗНП/:

 1. „Забележка"- за:

а.             над 5 неизвинени отсъствия;

б.            нарушения на ПДУ

 1. „Преместване в друга паралелка в същото училище" - за:

а.             над 7 неизвинени отсъствия;

б.            системни нарушения на ПДУ

 1. „Предупреждение за преместване в друго училище"-за:

а.             над 10 неизвинени отсъствия;

б.            груби нарушения на ПДУ

 1. „Преместване в друго училище" - за:

а.             повече от 15 неизвинени отсъствия;

б.            много груби нарушения на ПДУ

5 „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение" на ученик, навършил 16-годишна възраст - за:

а.             повече от 15 неизвинени отсъствия;

б.            други тежки нарушения.

Член   86. За системно нарушаване на дисциплината по време на учебните занятия, както и за неизвинени отсъствия учениците могат да бъдат наказани и с извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време. Дейностите са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и не нарушават тяхното достойнство. Уточняват се с решение на Комисията за превенция и борба с противообществените прояви при изразено съгласие на родителите.

Член   87. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

Член   88. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час. В този случай ученикът няма право да напуска територията на училището, а остава под надзора на ОДУ или педагогическия съветник.

Член   89. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му. Класният ръководител чрез електронния дневник писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от учебни часове с уведомително писмо.

Член   90. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Член   91. Видът на всяка санкция се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните

особености на ученика.

Член   92. (1) Санкциите са срочни.

(2)           Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3)           Ако санкцията е наложена в края на учебната година, нейният срок се отнася за следващата

учебна година.

Член   93. Санкциите „Забележка" и „Преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции - със заповед на директора след решение на ПС.

Член   94. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително уведомява устно, писмено или по електронната поща родителя, а в случаите по член 199, ал. 1, т. 3 - 5 от Закона за предучилищното и училищното образование - и съответните структури за закрила на детето.

Член   95. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

Член   96. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или от решението на ПС.

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и родителя му, а заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище" - и на началника на РУО

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК.

Член   97. Ученик, на когото е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище", „Преместване в друго училище" или „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

ГЛАВА  V. Награди на учениците и учителите

Член  98. За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на училищно, регионално и национално равнище, както и за доблестни постъпки ученикът се награждава с:

 1. похвала от директора на училището и/или Педагогическия съвет;
 2. книги или други предмети;
 3. похвална грамота;
 4. Еднократна парична награда, определена във Вътрешните правила на 51 СУ за отпускане на стипендии.

Член  99. (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, както следва:

-              с книги и други предмети;

-              с грамота;

-              с парична сума, определена от директора или УН.

(2) Дейността им се популяризира, за да получи обществено признание.

ГЛАВА  VI. Права и задължения на родителите

Член  100. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

Член  101. (1) Родителите имат право:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата си в образователния процес, за спазването на правилата в училище и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с УУП;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището и в Училищното настоятелство „Весело детство";
 6. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 7. да участват в родителските срещи;
 8. да бъдат наблюдатели в процеса на подготовката на ДЗИ /ако не са родители на зрелостници/.

-         Общественият съвет към училището предлага за наблюдатели трима родители, чиито деца не са зрелостници през настоящата година.

-         Наблюдателите могат да присъстват при подготовката на изпитните зали и при допускането в сградата на зрелостниците, но не и по време на провеждането на изпитите.

(2) Родителите са длъжни:

 1. да осигурят редовното присъствие на ученика в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето.

1.1.         Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително образование, записани в училище в дневна или в комбинирана форма на обучение, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

1.2.         При повторно извършване на нарушението по т.1.1 глобата е в размер от 100 до 500 лв

 1. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от уменията за учене през целия живот;
 2. да запишат детето при условието на Член  12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 5. да участват в родителските срещи;
 6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител;
 8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.

(3) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по Член   5 от ЗПУО - да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методика и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

Член  102. В училището се провеждат родителски срещи по график, приет от педагогическия съвет.

 1. Общите родителсни срещи се отнасят за всички паралелки и се провеждат в два последователни дни - един за учещите в първа смяна и един за учещите във втора смяна.

в началото на учебната година /м.септември/ - за запознаване с правилника за дейността на училището, УУП, графика за консултации на учителите с ученици и родители; актуализация на личните данни на учениците, необходими за електронния дневник и картоните; представяне на нови за класа преподаватели и техните изисквания; оповестяване на критериите за оценяване на всички учители;

срещи-консултации /м.декември, февруари и май / - за запознаване на родителите с успеваемостта и дисциплината на учениците по всеки предмет - от класния ръководител с предварително предоставена информация от всеки преподавател; при необходимост - провеждане на индивидуален разговор с преподавателите по предмети.

 1. Родителсни срещи по класове:

информационни - общи за всички паралелки от даден випуск: за родителите на бъдещите първокласници /м.юни/; за родителите на бъдещите осмокласници /до 15 септември/; за родителите на седмокласниците във връзка с НВО и приема след 7 клас /м.март/; за родителите на дванадесетокласниците във връзка с ДЗИ /м.февруари/; извънредни - при възникнал проблем или инцидент в някоя паралелка; преди провеждане на екскурзия, бяло или зелено училище и др.

Глава  VII. Управление и организация на процеса на обучение, възпитание и социализация

Член   103. (1) Орган за управление на училището е директорът.

 1. Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.
 2. Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната характеристика.

Член   104. (1) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директора без норма на преподавателска работа. Председател на съвета е директорът.

(2)           Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището. Той работи по предварително утвърден годишен план и се свиква най-малко един път на два месеца от директора. Съветът може да се свиква извънредно по искане на най-малко 1/3 от неговите членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав. За всяко заседание се води протокол.

(3)           В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, ученици.

(4)           Педагогическият съвет в училището:

 1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към нея план за действия и финансиране;
 2. приема правилника за дейността на училището;
 3. приема училищните учебни планове;
 4. приема формите на обучение;
 5. приема годишния план за дейността на училището;
 6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
 7. приема мерки за повишаване на качеството на образованието;
 8. приема програма за превенция за ранното напускане на училище;
 9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;
 10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този правилник случаи;
 12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци;
 13. определя ученически униформи;
 14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;
 15. запознава се с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение;
 16. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и прилага съвместни мерки на учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 17. определя реда и начина за прием на ученици в училището при спазване на изискванията на нормативните актове;
 18. Решенията на ПС се отменят от самия съвет или от началника на РУО на МОН.

Член  105. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Член  106. Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите. Членовете на обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от 3 години.

Член  107. Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на родителите и се избират резервни членове на обществения съвет.

Член  108. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

Член  109. Общественият съвет провежда заседания най-малко 4 пъти годишно, като задължително се провежда заседание в началото на учебната година. С право на съвещателен глас в заседанията могат да участват представители на настоятелството и на ученическия парламент.

Член  110. Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. Директорът е длъжен да предоставя на обществения съвет всички сведения и документи, необходими за дейността на съвета. При необходимост директорът може да изисква свикване на съвета от председателя му.

Член  111. Общественият съвет в училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на проблеми, свързани с избора на униформи, с превенцията на ранното напускане на училище и с предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности, както и за отчета на изпълнението му;
 5. съгласува училищния учебен план;
 6. участва с представители в комисията за атестиране на директора, учителите и другите педагогически специалисти;
 7. съгласува избора на учебниците от учителите;
 8. сигнализира компетентните органи, когато констатира нарушения на нормативните документи;
 9. дава становище по училищния план-прием;
 10. участва в създаването на етичен кодекс на училищната общност.

Член   112. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане на дейността на училището, чиято структура, функции и задачи се определят от неговия устав и от ЗПУО, ЗНП и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2)           Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите

(3)           Училищното настоятелство „Весело детство" е регистрирано като юридическо лице /Решение № 3/04.06.2014 г./ и в тясно взаимодействие с представители на държавните органи, местната власт, кварталната общественост и ръководството на училището цели да осигурява нормални учебни условия за учениците в 51 СУ.

(2)           За постигане на целите си УН „Весело детство":

 1. Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;
 2. Съдейства при организиране на ученическото хранене и други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;
 3. Помага за поддържането на материално-техническата база;
 4. Работи заедно с училището в тясно сътрудничество със законно признати неправителствени организации за реализирането на обществено значими образователни и здравни дейности; съдейства в реализирането на занимания по интереси, организиран отдих, туризъм и спорт; съдейства на комисията за гражданско образование, превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 5. Организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца.
 6. Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на училищното образование.

Член  113. Родитело-учителските сдружения в 51 СУ се създават на доброволни начала по образователни етапи /начален, прогимназиален, първи и втори гимназиален/. Състоят се от равен брой Член  ове - половината са родители /по един представител на паралелка/, а останалите - учители, преподаващи в съответния етап. Те обсъждат теми от взаимен интерес с цел оптимизиране на обучението, възпитанието и социализацията на учениците.

Член   114. (1) В 51 СУ действат следните училищни комисии:

 1. Методическа комисия - председател е заместник-директор по УД, членове са председателите на методическите обединения /МО/. Ръководи подготовката на училищната и учебната документация /планове, програми и др., изпитни материали, критерии за оценяване, статистика на резултатите от вътрешно и външно оценяване и др./, грижи се за осъвременяване на методиката на преподаването в различните културно образователни области и др.
 2. Комисия за квалификационната дейност - председател е заместник-директор по УД, членове са председателите на МО. Планира, организира и отчита вътрешноучилищната и извънучилищната квалификационна дейност.
 3. Комисия за диференцираното заплащане и за социално-битовите въпроси на учителите - председател е директорът, членове са заместник-директорите по УД, главните учители и по един представител на началния, прогимназиалния и гимназиалните етап. Разглежда атестационните карти за самооценка и определя диференцираното заплащане на педагогическите специалисти.

Разглежда социално-битови проблеми на учителите и предлага мерки за помощ на колегите в критични ситуации.

 1. Комисия за стипендиите и социално-битовите въпроси на учениците - председател е заместник-директор по АСД, членове са педагогическият съветник, главен учител и един преподавател от гимназиалните етапи. Разглежда подадените документи за стипендии и подготвя протоколи-списъци на стипендиантите. Подбира ученици от социално слаби семейства, за да им бъде осигурено безплатно хранене в стола на училището.

Комисия по гражданското образование, превенцията и борбата спротивообществените прояви на малолетни и непълнолетни - председател е педагогическият съветник, членове са заместник-директорите по УД и 5 учители от различните етапи на обучение. По предложение на класен ръководител или учител разглежда поведението на ученици, изслушва тях и родителите им, предлага мерки, коригиращи поведението, или налагане на наказания от педагогическия съвет. Осъществява контакти със службите на агенция „Закрила на детето".

 1. Комисия за ученически отдих - състои се от председател и четирима членове /учители/. Разглежда оферти за провеждане на екскурзии, бели и зелени училища и избира оптималните условия с оглед интереса на учениците. Подготвя протокол за избора си.
 2. Комисия за поддържане на естетическия вид на училището - състои се от председател и петима членове /желателно - учители по изобразително изкуство/. Поддържа постоянни и временни изложбени кътове в училището, организира украсата за празници и тържества и отговаря за съхраняването на материалите.
 3. Комисия за контрол върху работата на стола и бюфета - председател е заместник- директор по АСД, членове са двама учители и медицинската сестра. Контролира подготовката, приготвянето и сервирането на храната. Контролира дежурството на учителите в стола.
 4. Комисия за училищни медии и реклама и за работа по проекти - състои се от председател заместник-директор и от 6 - 10 членове /учители/. Ръководи работата на училищните медии /телевизия „TV-51", училищния вестник „Вести"/, поддържа фейсбук страниците на училището. Разработва проекти, подготвя участието на ученици и учители от училището в проекти. Изготвя рекламни материали и провежда рекламни кампании за популяризирането на училището.
 5. Етична комисия - председател е заместник-директор по УД. Състои се от четирима Член ове - трима учители и домакина на училището.
 6. Комисия за безопасни условия на възпитание, обучение и труд и за безопасност на движението - състои се от председател - заместник-директор по АСД, домакина на училището и двама членове - учители. Контролира спазването на правилника за БУВОТ, провеждането на инструктажи и отразяването им в дневниците за инструктажи. Изготвя план за дейности по БД и контролира изпълнението му.
 7. Комисия за седмичното разписание - състои се от председател /заместник-директор/ и двама членове - учител и медицинската сестра. Изготвя седмичното разписание и графиците за главно и оперативно дежурство.
 8. Комисия за даренията - състои се от председател, заместник-директор по АСД, и двама членове - домакина и един учител.
 9. Щаб за координация на действията при бедствия и аварии - началник на щаба е директорът, членове са заместник-директор и двама учители.

(2) Съставът на училищните комисии се определя от директора.

Член   115. (1) Методическото обединение /МО/ е екип от учители, преподаващи в една и съща КОО /или няколко близки КОО/, обединени от общи цели, действия и очаквания по отношение на обучението, възпитанието и социализацията на учениците. МО извършват следните дейности:

планиране на учебния процес;

провеждане на различни видове оценяване на учениците; осъществяване на интердисциплинарни практики; споделяне на личен и колективен опит и умения; разрешаване на морално-етични проблеми; колегиална взаимопомощ отчитане на резултатите от обучението.

(2)           В 51 СУ действат следните МО:

„Български език и литература"

„Чужди езици"

„Математика и информатика"

„Гражданско образование"

„Природни науки"

„Спорт и техника"

„Изкуства"

„Начални учители"

„Учители в ЦДО"

„Класни ръководители".

Член   116. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година.

(2) Ученическият съвет на класа:

 1. участва в планирането на тематиката в часа на класа;
 2. съдейства за спазване на правата на учениците;
 3. участва активно в решаване на проблемите на класа.

(3)           Председателят и заместник-председателят на Ученическия съвет на класа са членове на Ученическия парламент.

(4)           При внасяне на предложение за наказание на ученик от класа класният ръководител го съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и двете предложения.

Член   117. (1) Ученическият парламент на училището се състои от председателя и заместник- председателя на всеки клас и се ръководи от председател и заместник-председател, които се избират за срок от 4 години. Изборът им се осъществява от Ученическия парламент.

(2)           Ученическият парламент на училището:

 1. участва в планирането на образователно-възпитателната дейност в училището;
 2. участва в награждаването и наказването на учениците;
 3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност;
 4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия;

(3)           Ученическият парламент на училището има право:

 1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, отдих и спорт;
 2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване на процеса на обучение, възпитание и социализация;

(4)           По преценка на директора на училището председателят и заместник-председателят на Ученическия парламент могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на решаващ глас.

ГЛАВА  VIII. Осигуряване на безопасността и здравето на учениците, както и на оптимални условия на обучение, възпитание и труд

Член   118. Сигурността в училището е осигурена чрез жива охрана, СОТ и пожароизвестяване, както и чрез видеонаблюдение, което се осъществява в двора, коридорите, учебните зали, учителската стая, местата за хранене, сервизните помещения. Извършването на видеонаблюдение е указано чрез информационни табели на видни места в училището.

Член  119. Охраната допуска външни лица в училището по време на учебния процес /освен за родителски срещи, консултации и при извънредни ситуации/ само след представяне на документ за самоличност. На посетителя се издава бележка с името на посетения учител/служител, часа на влизане и часа на излизане от сградата.

Член  120. При проникване /влизане/ в сградата на училището на неидентифицирано лице охранителят е длъжен незабавно да сигнализира на спешен номер 112 с пълно описание, следкоето уведомява директора или заместник-директора, които да предприемат действия по издирване на нарушителя.

Член  121. Срещи с директора се провеждат в неговия кабинет (II етаж) Срещи с учители се провеждат в стаята за посещения на родители (вдясно от входа на училището)

Член  122. Охраната не допуска внасянето на обемисти пакети с неясно съдържание без съответна проверка.

Член  123. Всички ръководители на клубове и школи, ползващи помещения от училището, са длъжни да представят списъци на участниците, съдържащи имената, домашния адрес и телефон за връзка. Ръководителите се допускат в сградата на училището след представяне на документ за самоличност със снимка и документ със подпис и печат на собственика на съответния клуб или школа.

Член   124. Всички ръководители на клубове или школи, ползващи помещения на училището, се задължават в еднодневен срок от настъпването на промяна /напускане на участник, смяна на треньор и др./ да уведомят писмено заместник-директора по АСД.

Член   125. Всеки учител или служител на 51 СУ има право на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното работно време през официалния вход на училището. В извънработно време това става с разрешение на директора на училището или заместващия го служител.

Член   126. С прекратяването на трудовото правоотношение с работника/служителя той придобива статута на външно лице и има право на достъп в 51 СУ при спазване на установения за външни лица пропускателен режим.

Член   127. Минимум два пъти годишно се прави практическо упражнение - проиграване на изготвения план за евакуация на учениците от сградата на училището.

Член   128. Забранено е паркирането на МПС в двора на училището.

Член   129. Учениците от първи до дванадесети клас задължително изучават в ЧК правилата за движение по пътищата.

Член   130. Не се допуска излизане на ученици от началния етап от двора на училището по време на учебния процес без учител, както и оставянето на ученици без надзор по време на организирания отдих.

Член   131. Не е желателно влизането в училищния двор на родители, изчакващи децата си след учебните занятия.

Член   132. Класните ръководители на учениците от начален етап уточняват с родителите реда на довеждане и отвеждане на децата. Ученик има право сам да си тръгне от училище само след писмено изразено съгласие от страна на родителите.

Член   133. Класните ръководители на учениците от началния етап подготвят маршрутни карти, в които родителите вписват безопасния път на учениците от къщи до училището.

Член   134. Екскурзии, лагери, походи, училища сред природата, ски ваканции и други пътувания с_образователна или културно-развлекателна цел се провеждат през ваканционни дни, почивни дни и не-повече от три учебни дни в годината за дадената паралелка.

Член   135. При провеждането на споменатите в член 134 мероприятия се следва процедура съгласно Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на ПУО/27.12.2016 г. на МОН, която изисква представяне на най-малко три оферти на туроператори или транспортна фирма, протокол с решението на училищната комисия за ученически отдих и туризъм, документите на избрания туроператор, договор между него и директора на училището, уведомление до РУО и декларации за информирано съгласие на родителите. Учителите, които заминават като ръководители, представят на заместник-директорите доклади за преструктуриране на учебния материал за компенсиране на екскурзионните дни, както и последващ доклад за отчитане на мероприятието.

Член  136. За организиране на мероприятия извън населеното място на училището, които не са предмет на уреждане по член 79, ал. 5 от Закона за туризма се уведомява по електронната поща началника на РУО на МОН в срок не по-късно от 3 дни преди пътуването. Организираната проява се провежда, ако не постъпи отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО.

Член   137. При провеждане на прояви, изяви и мероприятия с учебна цел в обществени и научни институции, както и посещения на природни обекти /които посещения не се уреждат от член 79, ал. 5 от Закона за туризма/ съответният ръководител - учител подава предварително при заместник директорите заявка-декларация, в която посочва мястото на провеждане, началния и крайния час, прилага списък на учениците и писмени декларации за информирано съгласие на техните родители. Учителят отговаря за живота и здравето на учениците и е длъжен да ги придружава от и до училището.

Член   138. Забранено е извършването на търговска дейност от ученици, учители, родители и външни лица на територията на училището.

Член   139. (1) Във връзка с осигуряването на безопасни условия учениците са длъжни:

 1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност , хигиена и противопожарна охрана;
 2. да се разпишат в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;
 3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт и на обществени места;
 4. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;

(2)           Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

 1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;
 2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;
 3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;
 4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;
 5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;
 6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;
 7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

(3)           Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество, специалните предмети и ФВС разработват инструктаж и запознават учениците в часовете си.

(4)           При ползване на библиотечния фонд на училището учениците са длъжни да спазват вътрешния правилник за ползване на библиотеката. Всяка загубена книга се възстановява или се заплаща по актуалните цени на българския пазар.

Член   140. Дежурството на учителите и класовете се организира по седмици, съгласно график, утвърден от директора. Всички дежурни носят стикери, указващи определеното им място и роля.

(1) Главният дежурен учител:

 1. Идва в училище 20 минути преди началото на смяната и посреща учениците и учителите на входа на училището до биенето на втория звънец за първи час.
 2. Отстранява ученици във външен вид, несъвместим със статута на училището.
 3. Установява присъствието на всички учители и при констатиране на отсъствие уведомява ръководството.
 4. Съгласува евентуални промени в разписанието на учебните часове и уведомява учениците за тях.
 5. Ръководи работата на дежурните учители и ученици по коридорите за поддържане на реда и дисциплината в междучасията и за опазване на училищното имущество.

(2)           Дежурните учители на етаж и бюфет следят за реда и дисциплината по време на голямото междучасие. Дежурният учител на двор дежури освен през голямото междучасие и при приемането на смяната.

(3)           Дежурният учител в стола:

следи за реда, дисциплината и хигиената по време на обяда в стола;

при констатиране на нередности незабавно докладва на главния дежурен учител;

не допуска външни лица, докато в стола се хранят ученици, учители и служители на училището /от 11.30 ч. до 14.00 ч./

(4)           Дежурните ученици на коридорите и на входа/двора:

дежурят по двама, разпределени от главния дежурен учител;

не допускат вдигане на шум и тичане по коридорите;

следят учениците да не се качват по етажите с храна и напитки;

следят за опазване на училищното имущество и при забелязани нередности уведомяват главния дежурен учител.

(5)           Дежурните ученици по класове:

дежурят по двама по ред на номерата в електронния дневник;

следят за хигиената в класната стая, почистването на дъската, готовността на класа за началото на часа, докладват за отсъстващи ученици;

при неявяване на преподавател се информират от главния дежурен учител или заместник-директор за промени в разписанието на учебните часове;

при възникнали нарушения или нанесени материални щети незабавно уведомяват главния дежурен или друг учител. При неспазване на това изискване се смятат за съпричинители на извършеното нарушение.

Член   141. (1) Оперативното дежурство се провежда по график, утвърден от директора, за всеки учебен срок. Целта му е да се обезпечи непрекъснатост на учебния процес в училище и по-добър контрол.

(2)          Оперативният дежурен учител /ОДУ/ дежури от 07.30 ч. до 13.30 ч. за първа смяна и от 13.30 ч. до 19.30 ч. за втора смяна.

(3)       ОДУ поема при необходимост класовете с отсъстващ преподавател и организира занимания по теми от програмата за гражданско възпитание или за здравно образование.

(4)        Ако не се налага заместване на учител, ОДУ е изцяло на разположение на дежурния заместник-директор за изпълнение на административни или други служебни задачи.

Член   142. В сградата на училището се допускат ученици само с магнитен чип или след представяне на ученическа лична карта.

Член   143. След биенето на първия звънец учениците са длъжни да бъдат в класната стая, а след биенето на втория - да са по местата си, готови за работа. Часът завършва с биенето на звънеца за излизане.

Член   144. Ако до 10 минути от започването на часа учителят не е в клас, дежурният ученик трябва да потърси информация от заместник-директор или главен дежурен учител за причината на закъснението и класът за изпълни разпорежданията им за организиране на останалата част от учебния час.

ГЛАВА  IX. Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно.
 • 2. Правилникът има две приложения:

Декларация за безопасно поведение в интернет /Приложение 1/;

Инструкция за безопасност и култура на поведението при провеждане на екскурзии, училища в природата, излети и др. Приложение 2/.

 • 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на училището организира запознаването на всички учители, ученици, родители и служители в училището с правилника.
 • 3. Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол № 17/05.09.2018 г.

Приложение 1

Декларация

за безопасно поведение в интернет

А. От ученик:

Декларирам, че ще спазвам следните правила:

 1. Няма да публикувам снимки със сексуална насоченост, снимки с насилие и др. неприлични снимки и съдържание във FACEBOOK, SKYPE и всички останали сайтове и уеб страници от интернет пространството.
 2. Няма да публикувам информация и снимки, които биха обидили и наранили мои съученици, учители, познати или други лица. Няма да влизам в конфликти или да заплашвам другите.
 3. Няма да влизам в непознати и съмнителни сайтове, които нямат връзка с учебния процес, без знанието и разрешението на родителите или моите учители.
 4. Няма да влизам в сайтове, за които не е разрешен достъп на лица под 18 г., и няма да се регистрирам с възраст, която не отговаря на истината, без изричното разрешение на родителите ми.
 5. Няма да отговарям на запитвания на непознати лица по интернет, да създавам контакти с тях, да се срещам с тях и ще уведомявам родителите си или моите учители за всеки подобен случай.
 6. Няма да качвам и споделям каквато и да е лична информация на който и да е сайт без позволение на родител. /Личната информация включва име, адрес, телефонен номер, години, училището, в което уча и др./
 7. Няма да поставям снимки в интернет със свободен достъп на видимост без предварително одобрение от родител.
 8. Няма да отварям e-mail от непознат адрес и никога няма да отговарям на такива писма.
 9. Няма да правя нищо, за което ме помоли някой, с когото съм се запознал онлайн, особено ако знам, че моите родители не биха одобрили постъпката ми.
 10. Няма да се обаждам, пиша писмо, изпращам колет или картичка на човек, с когото съм се запознал онлайн, без първо родителите ми да разрешат.

Аз зная, че Интернет е прекрасно място. Аз също зная, че е важно да следвам тези правила, за да бъда в безопасност, докато сърфирам.

Съгласен/съгласна съм с написаното по-горе.

Б. От родител

Декларирам, че ще предпазвам детето си от опасностите в Интернет, като налагам спазването на тези правила. Ако моето дете се натъкне на опасност или попадне в неподходяща за него ситуация, и ме уведоми за това, ще подходя отговорно и с разбиране, без да обвинявам никого. Заедно ще я преодолеем и ще се опитам да гарантирам, че няма да се повтори в бъдеще.

Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КУЛТУРА НА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ, УЧИЛИЩА В ПРИРОДАТА, ИЗЛЕТИ И ДР.

Учениците, участващи в екскурзии и зелени училища, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите обекти, които посещават:

 1. Общи положения
 2. При провеждане на дейности извън училище учениците са длъжни:
 • да се запознаят с настоящата инструкция срещу подпис преди провеждане на всяка дейност;

-да са в здравословно състояние, което им позволява да вземат участие в дейността;

-              да бъдат подходящо облечени и екипирани;

-              незабавно да информират ръководителите при здравословни проблеми или произшествия;

-              да информират ръководителите за медикаментите, които носят;

-да се движат заедно, придружавани от учител. Никой няма право да се отделя от групата по никакъв повод без знанието на ръководителите на групата, както и да пипа експонати и предмети от разглежданите обекти;

-да не се саморазправят, а да решават възникналите проблеми с ръководителя на групата или учителя. Да проявяват взаимопомощ;

-              да пресичат улиците само на определените за целта места;

-              да спазват установения маршрут по време на пътуването и пребиваването;

-да пазят имуществото в превозното средство, в хотела или почивната база, в която са настанени. При повреда нанесените щети се заплащат от ученика.

 1. При провеждане на дейности извън училище на учениците е забранено:

да носят и употребяват алкохол, наркотици и наркотични вещества;

да влизат в пререкания с шофьора на автобуса и всякакви външни лица, с които имат досег. Ако се чувстват застрашени, да съобщят на учителя.

 1. Поведение в автобуса:

На учениците се забранява:

-              стоене в близост до вратите;

-              ставане по време на движение;

-              употреба на дъвки;

-              вдигане на шум;

при спиране за почивка - самоволно преминаване на другата страна на платното;

Слизането и придвижването стават организирано, като се спазват указанията на ръководителите.

III.            Поведение в хотела:

На учениците се забранява:

-              преминаване през балконите от една стая в друга;

-              вдигане на шум от 14 до 16 ч. и от 22 до 06 ч.;

-              използване на електроуреди;

-              употреба на леснозапалими вещества;

-              употреба на алкохол и наркотични вещества;

-              доближаване до обекти  с ел. напрежение;

-              надвесване от прозорци, балкони и др.;

самоволно напускане на сградата без разрешението на ръководителя; Ва пълнолетни ученици, пристигнали на екскурзия с лични превозни средства, ръководителите не носят отговорност.

 1. При посещение на басейн е задължително:

-              присъствие на спасител;

-              присъствие на ръководител на групата - указанията на спасителя и ръководителя да се спазват безпрекословно

При неизпълнение на инструкцията, учителите и ръководителите на групата имат право да върнат обратно ученика, като разноските се поемат от родителите.