15 септември

posted in: Новини | 0

51 СУ – след продължителен ремонт посреща своите ученици с нови и модерни стаи

posted in: Новини | 0

Музика

posted in: Новини | 0

Шах

posted in: Новини | 0
  • Да научим правилата на играта ШАХ
  • Да развием уменията си чрез теоретична подготовка и чрез игра със съученици, с компютър и играчи от света

Може всеки, който иска да се научи да играе шах или иска да развива своите умения.

За всички желаещи от 1 клас до 12 клас

В кабинет 206 по график, удобен за участниците, както и online

  • Инструктаж за работа в web среда
  • Запознаване с играта ШАХ
  • Правила
  • Регистрация в chess.com
  • Групиране на учениците според началните им познания
  • Игри с компютър, чрез платформата на chess.com
  • Игри със съученици с таймер

Ръководител - Красимир Димитров - кабинет 206

Публикации на учители от 51 СУ „Елисавета Багряна“

posted in: АЗ БУКИ, Новини | 0

 

ЗАЕДНО ДА НАЧЕРТАЕМ ПЪТЯ, ПО КОЙТО ДА ПОЕМЕ БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Петър Кокарчев
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

 

Резюме. Всеизвестно е, че днешното българско образование страда от сериозни дефицити, които му пречат да функционира на нивото на изискванията, които съвременният живот поставя.

Ето защо има спешна нужда от качествени и ефективни промени, за да предотвратим духовното и интелектуално осакатяване на бъдещите поколения. Има немалко неща в образователната система, които са полезни и благотворни, но и такива, които превръщат децата в слепи и глухи роби на фактите. Учениците си мислят, че разсъждават, но в действителност само пренареждат предразсъдъците си. 
Keywords
: education; deficits; modern requirements; qualitative and effective changes; educational system; students

 

SHAPING TOGETHER THE ROAD FOR THE BULGARIAN EDUCATION

 

Abstract. It is well-known that today’s Bulgarian education suffers from serious deficits that prevent it from functioning at the level of modern requirements. That is why there is an urgent need for qualitative and effective changes to prevent spiritual and intellectual mutilation of future generations. There are not many things in the educational system that are useful and beneficial, but also ones that turn children into blind and deaf slave to the facts. Students think that they are thinking, but in reality only rearranging their prejudices.

 

Mr. Peter Kokarchev
Mathematics and ICT Teacher
51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

цялата статия


 

НАСТАВНИЧЕСТВОТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ЦЕЛ

 

Мима Фратева
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

 

Резюме. Качеството на учителите е най-важният фактор за постиженията на учениците, показват проучвания. Съществена роля за подготовката на учителите играе изграждането на система за наставничество, като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване. Тя трябва да дава практическа и теоретична подкрепа на работното място, като едновременно с това помага на младия учител да свикне с професията и го мотивира към професионално израстване.
Keywords: mentoring; historical aspect; concept; teaching; experience; mentee

THE MENTORSHIP – A CHALLENGE AND A VISION

 

Abstract. The article deals with mentoring in historical aspect, the origin of the concept itself, its application in life. We are familiar with mentoring at school, according to the new public education law. A good practice of mentoring has been presented in 51. Secondary School among colleagues: a mentor was a mathematics teacher with 30 years of experience and a mentee was a young colleague in physics without teacher’s experience. As a result of their effective collaboration, the mentee is firmly focused on the teaching profession, remains in the same school, and of course, his mentor is fully satisfied with his development.

 

Ms. Mima Frateva
Mathematics Teacher
51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

цялата статия


 

МУЛТИМЕДИЙНИ УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ИДЕИ И ПРАКТИКИ

 

Красимир Иванов
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

 

Резюме. Учебният предмет история и цивилизация дава изключителни възможности за прилагането на мултимедия, за създаването и за провеждането на прекрасни интерактивни уроци. Използването на съвременни аудиовизуални средства в обучението се превръща в задължително условие за по-интересното и по-атрактивното представяне на учебния материал. В статията са изложени някои лични впечатления, идеи и практики на автора, засягащи съвременните методи на преподаване.
Keywords: multimedia; history; class; digital way; audio-visual; attractive; experience

INTERACTIVE HISTORY LESSONS – USEFUL IDEAS AND PRACTICES

 

Abstract. There is an immense opportunity for a teacher to use multimedia technologies in History classes. Nowadays it is a must to teach lessons in a more digital way, using audio-visual and multimedia aids. This makes lessons more attractive and facilitates students` learning.
This article deals with sharing some author`s personal experience, ideas and impressions on the most innovative teaching methods in History classes.

 

Mr. Krassimir Ivanov
Mathematics and ICT Teacher
51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

цялата статия


 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИГРА И ЗАБАВЛЕНИЕ С АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

 

Кръстинка Митракиева
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ ? София

 

Резюме. Изхождайки от тезата, че чрез играта децата неусетно придобиват знания и умения, а привличането на родителите прави наистина незабравими училищните уроци, статията представя конкретни примери за процеса на подготовката и за реализацията на няколко интердисциплинарни урока с ученици от началния етап. Те са ценни не само заради постигнатите образователни и възпитателни цели, а и заради създадената чрез тях общност между учител, ученици и родители.
Keywords: educational games; fun activities; students; knowledge; skills; parents inclusion; interdisciplinary lesson

 

TRAINING THROUGH GAMES AND FUN WITH THE ACTIVE PARTICIPATION OF PARENTS

 

Abstract. Through educational games and fun activities students acquire knowledge and skills subconsciously. Parents’ inclusion into learning process makes lessons even more unforgettable. This article deals with the process of preparation and presentation of some exemplary interdisciplinary lessons, conducted in primary school. Most valuable are not the objectives, achieved by teacher and students, but the teacher-students-parents community they create during the whole process.

 

Ms. Krastinka Mitrakieva
Senior Тeacher
51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

цялата статия


 

ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ

 

Красимир Димитров
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

 

Резюме. Статията разглежда възможности за решаване на различни класове уравнения – линейни, квадратни, биквадратни и приведими към тях, с различни методи за решаване по достъпен и усвоим начин, използвайки технологии от учебното съдържание. За целта може да бъде използван и специализиран софтуер.
Показани са примери за решаване на конкретни задачи с помощта на Excel и Geogebra.
Keywords: curriculum of mathematics; classes of equations; specific models; technology; software; Geogebra; Excel

A GRAPHIC METHOD FOR SOLVING EQUATIONS

 

Abstract.The curriculum of mathematics is based on the study of certain classes of equations – linear, square, birch and editable. By learning the material, students realize that the types listed are an infinitely small part of the kinds of equations we would have to solve when analyzing specific models of practice.
Therefore, it is good to get acquainted with other methods of solving equations in an accessible and digestible way, using technology from the curriculum. We can also use specialized software. A few examples, using Geogebra and Excel are summarized.

 

Mr. Krassimir Dimitrov
Mathematics and ICT Teacher
51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

цялата статия


 

ВИРУСИ В АТАКА! МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ!

 

Антоанета Донева
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

 

Резюме. Авторът споделя своята гледна точка по отношение на интерактивните методи на преподаване в средното училище в областта на биологията. Представена е разработка на урок „Вируси“ от учебното съдържание наХ клас, съчетаваща разнообразни прийоми, целящи да превърнат учениците в конструктори на новото знание. В процеса на вземане на правилното решение в зададения казус учениците ще открият съществените разлики между бактериалните и вирусните инфекции, за да успеят да разграничат двата основни подхода на лечение.
Keywords: interactive teaching; biology; secondary school; viruses; curriculum; knowledge; decision

VIRUSES IN ATTACK! PLEASE, HELP!

 

Abstract. The author shares her point of view with regard to the interactive teaching methods in the field of biology in secondary schools. A tutorial “Viruses” from the 10th grade curriculum is presented. It combines a variety of techniques, aiming at turning students into builders of the new knowledge. In the process of building the right decision in the given case study, students find the significant differences between bacterial and viral infections for being able to distinguish between the two main treatment approaches.

 

Ms. Antoaneta Doneva
Biology Teacher
51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

Продължи

цялата статия

В кръга на най-престижните сме

posted in: Новини | 0

51 СУ за пореден път е сред най – престижните училища в София! 19 място по бал след 7 клас от всички софийски училища и 6 място между училищата, които не са чуждоезикови( профилите в 51 СУ са изобразително изкуство и информационни технологии). Признание за неуморният труд на най- всеотдайните, чаровни и иновативни учители, които познавам! Голям късметлия съм , че съм техен директор!
Но истинската сила на 51 СУ е в начина по който се чувстват нашите ученици в училище ( щастливи) и уменията и ценностите ,които придобиват при нас , но не могат да се измерят в цифри, въпреки , че са по важни за бъдещата им човешка и професионална реализация!
Ако някога се измисли „усмивкометър“ и „доброметър“ ще бъдем сред първите три….. мечтая си!

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

Асен Александров

 

Национално външно оценяване ИТ – 10 клас – 2017 година

posted in: Новини | 0

Общо явили се ученици 87
Брой ученици, получаващи сертификат 71
Брой ученици, неполучаващи сертификат 3
Брой ученици, неуспели да завършат МОДУЛ 2 по технически причини 13
Име Клас Модул1 точки Модул1 процент Модул2 точки Модул2 процент Общ брой точки Краен резултат (%)
Александър Алек 10 в 28 93,30% 30 100,00% 58 97%
Тимотей Олегови 10 а 27 90,00% 30 100,00% 57 95%
Радослав Методи 10 в 26 86,70% 29 96,66% 55 92%
Кристина Илкова 10 а 23 76,70% 30 100,00% 53 88%
Лора Руменова К 10 а 25 83,30% 27 90,00% 52 87%
Иван-Александър 10 б 25 83,30% 27 90,00% 52 87%
Жана-Мари Ивайл 10 а 22 73,30% 30 100,00% 52 87%
Божидар Маринов 10 в 24 80,00% 27 90,00% 51 85%
Йоан Боянов Боя 10 в 23 76,70% 28 93,33% 51 85%
Катрин Емануило 10 в 23 76,70% 28 93,33% 51 85%
Александра Бори 10 б 21 70,00% 30 100,00% 51 85%
Аделина Красими 10 в 22 73,30% 28 93,33% 50 83%
Мира Бойкова Сп 10 а 28 93,30% 21 70,00% 49 82%
Филип Владимиро 10 в 25 83,30% 24 80,00% 49 82%
Елена Радославо 10 в 22 73,30% 27 90,00% 49 82%
Теодор Георгиев 10 в 22 73,30% 27 90,00% 49 82%
Цветан Иванов Б 10 б 19 63,30% 30 100,00% 49 82%
Илия Петров Пет 10 а 24 80,00% 24 80,00% 48 80%
Катерина Петров 10 а 24 80,00% 24 80,00% 48 80%
Симона Валентин 10 б 22 73,30% 26 86,66% 48 80%
Георги Малчев М 10 в 21 70,00% 27 90,00% 48 80%
Ивет Василева А 10 б 23 76,70% 24 80,00% 47 78%
Ивана Цанкова Р 10 б 22 73,30% 25 83,33% 47 78%
Джонатан Джулиъ 10 а 21 70,00% 26 86,66% 47 78%
Йоаким Александ 10 в 21 70,00% 26 86,66% 47 78%
Кристина Павлов 10 б 19 63,30% 28 93,33% 47 78%
Никол Танева Та 10 а 26 86,70% 20 66,66% 46 77%
Виктор Калинов 10 а 24 80,00% 22 73,33% 46 77%
Мария Димитрова 10 б 20 66,70% 26 86,66% 46 77%
Баян Яворов Поп 10 а 23 76,70% 22 73,33% 45 75%
Лора Андреева Х 10 в 23 76,70% 22 73,33% 45 75%
Мартина Мартино 10 в 16 53,30% 29 96,66% 45 75%
Мирослав Алекса 10 в 15 50,00% 30 100,00% 45 75%
Иванеса Дамянов 10 б 22 73,30% 22 73,33% 44 73%
Теодора Антонов 10 а 21 70,00% 23 76,66% 44 73%
Илиян Каменов К 10 в 16 53,30% 28 93,33% 44 73%
Денислав Кирило 10 б 24 80,00% 19 63,33% 43 72%
Емил Валентинов 10 а 22 73,30% 21 70,00% 43 72%
Алекс Ивайлов И 10 в 19 63,30% 24 80,00% 43 72%
Стилиан Христов 10 б 19 63,30% 23 76,66% 42 70%
Аделина Иванова 10 б 23 76,70% 18 60,00% 41 68%
Адриан Здравков 10 б 21 70,00% 20 66,66% 41 68%
Симона Бисерова 10 в 19 63,30% 22 73,33% 41 68%
Катрин Руменова 10 б 26 86,70% 14 46,66% 40 67%
Симеон Цветанов 10 б 26 86,70% 14 46,66% 40 67%
Максимилиан Ник 10 в 25 83,30% 15 50,00% 40 67%
Алекс Илиянов Ц 10 а 19 63,30% 21 70,00% 40 67%
Сабрин Набил Ал 10 а 18 60,00% 22 73,33% 40 67%
Валентин Цветан 10 в 16 53,30% 24 80,00% 40 67%
Ивайло Валентин 10 в 16 53,30% 24 80,00% 40 67%
Габриела Адриан 10 а 24 80,00% 15 50,00% 39 65%
Елена Радославо 10 а 22 73,30% 17 56,66% 39 65%
Симона Валентин 10 в 17 56,70% 22 73,33% 39 65%
Георги Петров С 10 в 16 53,30% 23 76,66% 39 65%
Рая Момчилова Е 10 б 21 70,00% 17 56,66% 38 63%
Стилиана Бисер 10 в 19 63,30% 19 63,33% 38 63%
Дамяна Юлианова 10 а 16 53,30% 22 73,33% 38 63%
Христина Христо 10 б 22 73,30% 15 50,00% 37 62%
Петя Златанова 10 а 21 70,00% 16 53,33% 37 62%
Роксана Росенов 10 а 21 70,00% 16 53,33% 37 62%
Инес Веселинова 10 б 17 56,70% 20 66,66% 37 62%
Денислава Радос 10 б 23 76,70% 13 43,33% 36 60%
Дениз Теменуга 10 а 14 46,70% 22 73,33% 36 60%
Деян Николаев Т 10 а 13 43,30% 23 76,66% 36 60%
Александра Дани 10 в 21 70,00% 12 40,00% 33 55%
Руслан Цветанов 10 б 20 66,70% 13 43,33% 33 55%
Гергана Сашева 10 б 18 60,00% 15 50,00% 33 55%
Кристиян Юлияно 10 в 16 53,30% 16 53,33% 32 53%
София Момчилова 10 в 16 53,30% 16 53,33% 32 53%
Айя Георгиева Й 10 а 15 50,00% 17 56,66% 32 53%
Делян Огнянов Д 10 а 22 73,30% 9 30,00% 31 52%
Надежда Асенова 10 в 19 63,30% 9 30,00% 28 47%
Андрея Андреева 10 а 12 40,00% 12 40,00% 24 40%
Румяна Петрова 10 б 12 40,00% 12 40,00% 24 40%
Илиана Тасева И 10 б 26 86,70% 0%
Чудомира Петров 10 а 22 73,30% 0%
Деян Тодоров Ра 10 б 22 73,30% 0%
Десислава Георг 10 б 20 66,70% 0%
Ася Валентинова 10 а 17 56,70% 0%
Митко Георгиев 10 б 17 56,70% 0%
Калина Красимир 10 б 16 53,30% 0%
Неделин Пламено 10 б 15 50,00% 0%
Симеон Иванов И 10 б 15 50,00% 0%
Лора Йоткова Ан 10 в 13 43,30% 0%
Борислав Борисо 10 а 8 26,70% 0%
Кристиана Христ 10 а 0,00% 0%
Захари Стоянов 10 в 0,00% 0%

Методическо обединение Математика Информатика и Информационни технологии – 51 СУ

posted in: Новини | 0

Годишният отчет на методическото обединение по Математика, Информатика и Информационни технологии, представен като клип.

 

1 2